Aanmelden

 Wanneer kan een kind worden aangemeld door de intern begeleider?

AANMELDINGSFORMULIER-TAALBURCHT-Gorinchem versie juni 2016

Voor Gorinchem gelden de volgende criteria:

Groep 2

A. Leerling valt uit (niveau D/E of IV/V) bij CITO Taal voor Kleuters.

B. De kleuterobservatielijst van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie laat uitval zien: onvoldoende of twijfel ( – of +/-)

Groep 3

Leerling valt uit (niveau O of T) bij de signaleringsmomenten van Veilig leren lezen.

We verwachten dat de kans op een leerrendement van minimaal 75 % in de schakelklas behaald kan worden als de leerling bij Cito Rekenen voor kleuters of Rekenen/Wiskunde op het niveau A/B/C scoort.

Echter: bij meertaligheid is dit niet doorslaggevend, omdat ook deze toetsen talige elementen bevatten die de scores zullen drukken.

Opmerking:

Leerlingen kunnen het hele jaar door aangemeld worden bij de coördinator van de schakelklas, Wilmy van Hartingsveldt, via de mail: info@taalburcht.nl. Bij aanmelding altijd de toetsgegevens en indien aanwezig de gegevens van de logopedische screening meesturen.

Leerdam: NIEUWE INFORMATIE!

de Taaltuin 2018 – informatie 171214

 

Voor de Taaltuin- Leerdam gelden de volgende criteria: 

 T.a.v. de leerling:

–        De leerling is een doelgroep- of kansenleerling:

  1. (Eén van) de ouders heeft maximaal lager beroepsonderwijs (lbo, vmbo basis/kader) met een diploma afgerond;
  2. Of: in het gezin wordt geen of gebrekkig Nederlands gesproken;
  3. Of: het kind wordt opgevangen in een omgeving (bijv. grootouders) waar geen of gebrekkig Nederlands wordt gesproken;

–        De leerling  behoort tot de zwakst functionerende leerlingen op taal in Nederland  en behaalt op de toets Taal voor Kleuters van CITO een score IV of V;

–        De leerling is een zogenaamde nieuwkomer tussen 4;0 en 7;11 jaar.

–        De taalachterstand is niet veroorzaakt door een lage intelligentie of (gedrags)stoornis

–        De taalachterstand is naar verwachting met één jaar schakelonderwijs zodanig in te lopen, dat de leerlingen daarna in staat zijn met succes het reguliere onderwijs (op hun eigen niveau) te vervolgen;

–        De ouders van de leerling stemmen er mee in om actief het leerproces van het kind te ondersteunen;

–        De leerling heeft deelgenomen aan een vve –traject.

T.a.v. de school:

–        De aanmeldende school heeft tussen E1 en M2 een aangepast en beredeneerd aanbod ingezet voor de leerling, gericht op het bestrijden van de onderwijsachterstanden. Dit heeft geleid tot enige, maar onvoldoende vooruitgang;

–        De school meldt deze activiteiten (vroegschools aanbod)  en de behaalde resultaten op het aanmeldingsformulier, als ook of het kind voorschoolse educatie heeft doorlopen.

 

 

 

 Webdevelopment: ONMEDIA